DODACIE PODMIENKY

 Kupujúci si pri zostavovaní objednávky v e-shope zvolí spôsob doručenia zásielky. K dispozícii sú nasledovné spôsoby doručenia zásielky:

a) osobný odber vo výdajnom mieste – tovar si kupujúci prevezme osobne  podľa dohody s dodávateľom.


b) kuriér – predávajúci doručí zásielku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra na zvolené miesto dodania. Tovar je kuriérom doručovaný iba počas pracovných dní. 


Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa na území Slovenskej republiky, telefónne číslo, e-mailová adresa doručovateľskej spoločnosti zabezpečujúcej pre predávajúceho prepravu a dodanie zásielky kupujúcemu, a to v rozsahu nutnom na doručenie či jednoduchšie doručenie zásielky. 

 Predávajúci je povinný akceptovanú objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 14 dní od dodania tovaru dodávateľom tovaru. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky.

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru, a to dodací list alebo tlačivo prepravcu resp. poštovej spoločnosti, potvrdzujúce prevzatie tovaru.

 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť Slovenská pošta a.s. a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí Slovenská pošta a.s.. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci dodať kupujúcemu nový tovar.

Prepravné náklady
Cena za prepravné náklady v e-shope www.hotove-jedla.sk , ktorú je kupujúci povinný uhradiť súčasne s úhradou kúpnej ceny, ako aj platba pri doručení na dobierku, sa vypočítava podľa tarify dohodnutej v zmluve o poskytnutí poštovej služby „EXPRES ZÁSIELKY“ so spoločnosťou SLOVENSKÁ POŠTA a.s.

Predávajúci nebude kupujúcemu účtovať cenu za dodanie tovaru v prípade akciových ponúk „doprava zadarmo“. Pokiaľ by z technických alebo logistických dôvodov zaslanie prebiehalo v niekoľkých etapách, účtujeme poštovné a balné len raz.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vlastníctvom spoločnosti Dokonala krivka s.r.o. a kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Výhrada dodania
Dodanie tovaru sa uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky.

Platobné podmienky 


Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto dodania, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu. Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do vypredania zásob alebo do uplynutia doby ich trvania. Dokonala krivka s.r.o. si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch vylúčiť určité spôsoby platby.

Možnosti platby:

1) Na dobierku
Za tovar zaplatíte pri jeho prevzatí u kuriéra v hotovosti.

2) V hotovosti
Za tovar zaplatíte pri jeho osobnom prevzatí.

3) Platba vopred bankovým prevodom
Platba bankovým prevodom je spôsob platby vopred t.j. tovar je odolaný po pripísaní peňažných prostriedkov na účet Dokonala krivka s.r.o.. Všetky informácie ohľadom platby bankovým prevodom Vám budú zaslané e-mailom po zadaní objednávky. Upozorňujeme, že tovar bude rezervovaný jeden týždeň. Údaje na bankový prevod:

Číslo účtu:  5154885975/0900 | Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK52 0900 0000 0051 5488 5975

Variabilný symbol: číslo faktúry (iba číselné symboly)

Konštantný symbol: 0308 - Platby za služby alebo 0008 - Platby za tovar  

 Platba zaslaním hotovosti alebo šekov do spoločnosti nie je možná. Vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za stratu.